Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • :x
  love struck
  love struck
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-/
  confused
  confused
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :D
  big green
  big green
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :|
  straight face
  straight face
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-*
  kiss
  kiss
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :P
  tongue
  tongue
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :">
  blushing
  blushing
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser