Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :D
  big green
  big green
 • o:-)
  angel
  angel
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :)
  happy
  happy
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :">
  blushing
  blushing
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • :x
  love struck
  love struck
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-/
  confused
  confused
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone