Phân bố Máy chủ :

Sub-Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin
1 EVENT + BOSS Không
(Có BOSS)
Không
2 NON PK
Kh
ông BOSS
Không Không Không
3 GOLD
Kh
ông BOSS
Không Không Không