Auto vật phẩm : Nếu ai để ý cách viết sẽ hình dung ra được và tự làm cho tất cả các item Ingame
Cách điền : nhìn tên item nó rơi ra dưới đất rồi đọc hướng dẫn bên dưới
Hướng dẫn : ghi đúng chữ cái viết hoa + viết thường + các chữ cái nào có dấu thì bỏ đi thay vào bằng dấu cách

1. Lông vũ : L ng v
2. Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T
3. Nhẫn Dịch chuyển (Nhẫn Moonstone) : Nh n Moonstone hoặc Moonstone

4. Xương Thần Chết : X T C hoặc X ng Th n Ch t
5. Da Quỷ Vương : D Q V hoặc Da Qu V ng
6. Lông Vũ Phượng Hoàng : L V P H hoặc L ng V Ph ng Ho ng
7. Linh Hồn Dơi Lửa : L H D L hoặc Linh H n D i L a
8. Lông Vũ Pha Lê : L V P L hoặc L ng V Pha L
9. Mãnh Cánh Chinh Phục : M C C P hoặc M nh C nh Chinh Ph c
10. Mãnh Cánh Angel Devil : M C Angel Devil hoặc Angel Devil
11. Rena : Rena
12. Linh Hồn Condor : Condor
13. Hoa Mai Vàng : H M V
14. Hộp quà màu xanh lá : H p qu m u xanh
15. Hộp quà màu đỏ : H p qu
16. Hộp socola : socola
17. Bảo hộ nữ thần : B o h n th n
18. Mãnh vở áo giáp : M nh v o gi p
19. Nanh sói : Nanh s i
20. Quà tặng của GM : Qu t ng c a GM
21. Hoa Mai Vang : H M V
22. Hộp của Vua : H p c a Vua
23. Thánh chỉ : Th nh ch +1 .
Th nh ch +2 ...... Th nh ch +8 (thích + mấy thi điền nhé)
24. Nanh máu : Nanh m u +1 .
Nanh m u +2 ... Nanh m u +8 (thích + mấy thi điền nhé)
25. Con mắt Quỷ : Con m t Qu + 1 .
Con m t Qu + 2 ... Con m t Qu + 7 (thích + mấy thi điền nhé)
26. Chìa khóa Quỷ : Ch a kh a Qu + 1 . Ch a kh a Qu + 2 ... Ch a kh a Qu + 7 (thích + mấy thi điền nhé)
27. Thiệp mới của Santa : Santa